Zugskommandant 1.Zug

    HBM Strahofer Franz

    

 Zugskommandant 2.Zug 

HBM Hirtenlehner Karl